Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA

(dále jen „pravidla“) MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽ O KÁVOVAR S XAVER LIVE“ (dále jen „soutěž“)

1. POŘADATEL:

XTV s. r. o., Praha 5, Lidická 291/40, PSČ 150 00 (dále jen „Pořadatel“)

2. DOBA TRVÁNÍ:

Soutěž probíhá v době od 2. prosince 2022 do 0:00, 31. března 2023

3. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“).

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním, obchodně právním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, jakož i osoby těmto osobám blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud se i přesto některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra jí nebude předána.

Výhra nebude předána také v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Při jakémkoli jejich porušení si Pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

4. Princip soutěže:

Soutěžní otázka: „Kolik se připraví káv z kávovaru umístěném ve studiu Xaver Live během doby trvání soutěže?“ Soutěžící se zapojí do soutěže dokončeným nákupem na e-shopu www.grand-cafe.cz a uvedením odpovědi na soutěžní otázku do „Poznámky k objednávce“. V případě, že uvede více soutěžících stejný vítězný tip na soutěžní otázku, zvítězí ten soutěžící, který nakoupí za větší částku.

5. Výhry:

Soutěží se o jeden kávovar Nivona NICR 695 - https://www.grand-cafe.cz/kavovar-nivona-nicr-695

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Vítěz bude vyhlášen v týdnu od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023 v rámci streamu na YouTube kanálu Xaver Live. Pro oznámení výhry výherci budou užity kontakty, uvedené účastníky soutěže při odeslání objednávky. Informace o výhře s pokyny na předání výhry bude výherci sdělena nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výhry.

V případě, že se Pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel či se výherce nepodaří opakovaně kontaktovat ve lhůtě 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže či si výhru v souladu s pokyny nepřevezme, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Pořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. Předání a převzetí výhry musí být výhercem potvrzeno, a to podpisem předávacího protokolu nebo doručením zásilky. Potvrzení o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry.

7. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Odesláním objednávky a odpovědi na soutěžní otázku vyjadřuje účastník, v případě výhry soutěže, souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v rámci streamu na YouTube kanálu Xaver Live a dále, aby Pořadatel zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a emailová adresa, a to pro vyhodnocení soutěže.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na místě, kde jsou tak k dispozici pravidla.
  • Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.


V Praze dne 2. 12. 2022