Obchodní podmínky

Obchodní podmínky E-Shopu

Ke stažení ZDE.

Podmínky užívání služeb serveru dostupného na internetové adrese http://www.xtv.cz a z mobilní aplikace xtv.cz (dále jen “Podmínky”)

 
1. Úvodní ustanovení

Společnost XTV s. r. o., se sídlem Praha 5, Lidická 40, IČO: 05007780, dále jen „Provozovatel“, je provozovatelem internetového serveru xtv.cz dostupného na internetové adrese (URL) http://www.xtv.cz a z mobilní aplikace xtv.cz (dále jen „Server“). Server umožňuje Příjemcům zobrazovat si audiovizuální díla (dále jen „AVD“) umístěná na Serveru, a to na základě jejich vlastní žádosti a v okamžiku jimi zvoleném.

Užitím služby „xtv.cz“ (dále jen „Služba“) se rozumí zobrazení AVD Příjemcem, které je umístěno na Serveru.

Příjemcem se rozumí osoba, která je prostřednictvím Serveru oprávněna na základě vlastní žádosti v okamžiku jím zvoleném zobrazovat audiovizuální díla (AVD) za níže uvedených podmínek a pro svou vlastní potřebu.

Vztah mezi Provozovatelem a Příjemcem se řídí těmito Podmínkami a právním řádem České republiky.

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, se tímto Příjemcům audiovizuální mediální služby na vyžádání „xtv.cz“ sděluje, že orgánem dohledu nad poskytováním této služby je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).

Kontaktní údaje Provozovatele jsou: e-mail: [email protected]

 
2. Práva a povinnosti Příjemce

Služba je Provozovatelem Příjemci poskytována bezplatně.

Užití Služby není podmíněno registrací Příjemce na Serveru.

Příjemce je oprávněn užívat Službu výhradně pro svoji osobní potřebu. Veřejná produkce je vyloučena. Příjemce dále není oprávněn jakkoli zpřístupňovat veřejnosti ani použít Službu, resp. ADV dostupná prostřednictvím Serveru k jiným účelům bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Příjemce nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv k AVD umístěným na Serveru ani tato AVD šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného předchozího písemného souhlasu Provozovatele, resp. autora nebo vykonavatele autorských práv. Příjemce nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny AVD, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Příjemce není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo právním předpisům. Příjemce nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci Serveru nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Příjemce nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny AVD (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím Serveru.

Příjemce nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy, pravidly používání Služby Provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

Příjemce zejména nesmí užívat Službu Provozovatele v rozporu s těmito Podmínkami, zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, zasahovat do zabezpečení Serveru, ohrozit či ohrožovat provoz Serveru nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby.

Užívání Serveru nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, zejména nesmí docházet k porušování práv duševního vlastnictví (autorských práv a práv souvisejících s právem autorským nebo průmyslových práv), k předpisům upravujícím nekalou soutěž a trestním předpisům.

 
3. Práva a povinnosti Provozovatele

Jednotlivá AVD jsou za účelem zobrazování na Serveru zařazována do různých kanálů dle určení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování AVD na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo do jednotlivých AVD umístit audiovizuální obchodní sdělení.

O obsahu Serveru rozhoduje výhradně Provozovatel. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo AVD umístěné na Serveru kdykoliv a bez uvedení důvodu odstranit.

Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost a/nebo nedostupnost a/nebo přerušení Služby v důsledku technických problémů.

 
4. Reklama

Příjemce tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služby mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat obsahu Služby, dotazů zadávaných prostřednictvím Služby i jiných informací. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

Reklama představuje sdělení třetích osob, a Provozovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Příjemci v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Příjemce se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

 
5. Odpovědnost

Služby poskytované Provozovatelem Příjemci jsou poskytovány „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje Příjemci žádné záruky ohledně Služby, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby. Zejména Provozovatel Příjemci nezaručuje, že Služba budou dostupná nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, Služba bude plně funkční po celou dobu dostupnosti Služby, Služba bude poskytována bez chyb, obsah Služby je přesný či správný a neporušuje žádná práva třetích osob.

Příjemce prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje ohledně poskytování Služby žádné záruky.

Provozovatel Příjemci neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Příjemci vznikne v souvislosti s používáním Služby, obsahem Služby, omezením či ukončením poskytování Služby. Provozovatel vůči Příjemci zejména neodpovídá za nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost Služby a jakýkoliv jiný následek používání Služby.

 
6. Společná ustanovení

Každý z Příjemců je povinen se před zahájením užívání Služby seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas je vyjádřen fakticky tím, že Příjemce začne používat Službu. Pokud Příjemce s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.

Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Nové znění Podmínek Provozovatel uveřejní na Serveru. Jakékoli změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem s tím, že ve vztahu ke každému Příjemci nabývají změny Podmínek účinnosti okamžikem, kdy s nimi vysloví souhlas, přičemž za projevení souhlasu ze strany Příjemce se považuje používání služeb ze strany Příjemce i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Příjemce se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

Tyto Podmínky, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a Příjemcem na straně druhé v souvislosti se Službou, se řídí právním řádem České republiky.

Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 20. 2. 2017 Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.